140 WIDZEW WSCHÓD

FISHING IS INTERESTING AND EXCITING

 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego

W dniu 15.03.2017 r. w siedzibie NOT w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Zjazd zwołany został w celu rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Polskiego Związku Wędkarskiego. 

W zjeździe uczestniczyło 115 delegatów - przedstawicieli wszystkich Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

 Zjazd otworzył Prezes Zarządu Głównego kol. Dionizy Ziemiecki. W swoim wystąpieniu przedstawił prace Komisji statutowej oraz działania Zarządu Głównego PZW, które doprowadziły do uchwalenia nowelizacji Ustawy o sporcie.

 Do prezydium Zjazdu wybrani zostali:

- kol. Jerzy Musiał na przewodniczącego zjazdu,

- kol. Dariusz Dziemianowicz, na zastępcę przewodniczącego zjazdu,

- kol. Ryszard Kloch i kol. Leszek Czarnyszewicz, na sekretarzy zjazdu.

 Kol. D.Ziemiecki przekazał przewodniczącemu petycję otrzymaną od grupy kilkunastu protestujących osób. Decyzją przewodniczącego Zjazdu petycja ta nie została rozpatrzona na Zjeździe, ponieważ Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów rozpatruje tylko te sprawy, do których rozpatrzenia został zwołany. Każdy z delegatów, natomiast mógł zapoznać się z jej treścią.

 Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz regulaminu zjazdu, delegaci w drodze głosowania zdecydowali o przedłużeniu mandatu dla Komisji statutowej.

 Przewodniczący Komisji statutowej, kol. Mirosław Iwański przedstawił sprawozdanie z dotychczasowych prac komisji oraz omówił wnioski dotyczące zapisów w projekcie Statutu, które wpłynęły od delegatów i okręgów PZW. Po dyskusji, członkowie Komisji statutowej przygotowali zgłoszone wnioski pod głosowanie. Kol. M.Iwański przedstawił otrzymane wnioski - wraz z uzasadnieniem Komisji statutowej do ich przyjęcia lub odrzucenia - a następnie poddał pod je pod głosowanie. Delegaci głosowali nad każdym nowym zapisem zgłoszonym jako poprawka do projektu Statutu.

 Po przeprowadzonych głosowaniach, ogłoszono przerwę, w czasie której Komisja statutowa przygotowała jednolity tekst projektu Statutu PZW. Następnie został on zaprezentowany uczestnikom Zjazdu.

 Przewodniczący Zjazdu Kol. J.Musiał podał pod głosowanie całość projektu zmian w Statucie PZW, a delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 112 delegatów przy 1 głosie wstrzymującym się.

 Na zakończenie Prezes ZG Kol. D.Ziemiecki oraz przewodniczący Zjazdu kol. J.Musiał podziękowali wszystkim delegatom , członkom Komisji statutowej oraz pozostałym Kolegom zaangażowanym nad przygotowaniem Statutu oraz Zjazdu.

 Na tym Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW zakończył się.

 

Migawki z naszego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 12.02.2017

 

 Składki i zezwolenia na rok 2017 można wykupić w sklepie zoologiczno- wędkarskim ul. Lermontowa 7

pn.-pt. godz. 10.30 - 18.00

lub w 1 i 3 wtorek miesiąca w naszej siedzibie przy ul. Zagłoby 19 w godz. 18.00 - 20.00

Nie opłacenie składki podstawowej do 30 kwietnia, skutkuje koniecznością ponownego opłacenia wpisowego.

 

Preliminarz imprez 2017 Składki 2017

 

Sponsor strony